WordPress.com ile böyle bir site tasarlayın
Başlayın

Anestezi Eğitiminin Anahtarı

Anestezi Eğitiminin Anahtarı, toplam 31 bölümden oluşan, 448 sayfalık bir temel edinme kılavuzudur.
Benzer çalışmalardan temel farkı; tüm kavramların açıklayıcı dille ele alınması, anlaşılır bir dil kullanılması, okunması sürecinde her cümlenin teker teker başka bir kaynağa (tıp sözlüğü, temel bilim kitabı vb.) ihtiyaç duyulmadan net şekilde anlaşılabilmesidir. Klasik, düz bir dilden ziyade; karşılıklı bir diyalog tarzında yazılmıştır. Bu şekilde kitaba, okuyucu için bunalmayı önleyici ve akıcı bir hava katılmıştır.
AEA, anestezi ile ilgili herşeyi öğreteceğini iddia eden bir kitap değildir. Ancak, iyice idrak edildiğinde; anestezi teknikerlerinin, düzeyi ne olursa olsun tüm kaynakları anlayabilir hale gelmesini sağlama konusunda son derece iddialıdır. Bu nedenle, iyi bir başlangıç kaynağı olarak görülmelidir. Anestezi teknikerlerinin referans ana kaynağı olma hedefi taşımaktadır. Ayrıca eğitim aşamasındaki anestezi öğrencileri, henüz asistanlığının başındaki hekimler, temel kavramlara yönelik ders hazırlayacak öğreticiler için de yararlı bir kitap olması hedefiyle yazılmıştır.
Kitabın bölümleri ve bu bölümlerin içerikleri aşağıdaki gibidir:
1.Anesteziye Giriş ve Anestezi Çeşitleri:
Anesteziye yönelik genel bir tanım yapılmış, sıfırdan başlamakta olan aday anestezi uygulayıcıları için basit kavramlarla anestezi yöntemleri açıklanmıştır. Bu yöntemlerin birbirinden farkı, yöntemleri açıklayan temel kavramlar, yöntemlerin hasta üzerindeki etkileri tartışılmıştır.
2.Ameliyat Öncesi Değerlendirme: Anestezi öncesinde hasta değerlendirmesinin önemi, nedenleri, değerlendirilen parametreler, hastadan öykü alma süreci, alınan öykünün analizi, hastanın alışkanlıklarının (Sigara, alkol vb.) sistemik ve anestezi yönünden etkileri, temel fizik muayene yaklaşımları, sistemlere dair karşılaşılabilecek sık sorunlar, önemli laboratuar bulguları-anlamları-değerlendirilmeleri, uygun açlık süreleri ve anestezi riskinin belirlenmesi hususları anlatılmıştır.
3.Monitörizasyon: Monitörizasyon konusu fizik muayene yöntemlerini belirten kavramların açıklanmasıyla başlamıştır. Takiben girişimsel ve girişimsel olmayan monitorizasyon kavramlarının anlamları, içerikleri belirtilmiştir. EKG konusuna girmeden önce, kalbin genel anatomi ve fizyolojisi açıklanmıştır. Normal bir kalp ritmine neden ‘sinüs ritm’ denir, normal EKG’nin ölçütleri nelerdir, dalgaların anlamları nelerdir; teker teker anlatılmıştır. Normal olan kavramların anlatımını takiben, önem arzeden kardiyak ritm bozukluklarına değinilmiş, bunların anlaşılabilmesi için kolaylaştırıcı yöntemler açıklanmıştır. Takiben kan basıncı, santral venöz basınç, pulmoner arter basıncı, pulse oksimetre, tidal sonu karbondioksit, bispektral indeks, vücut sıcaklığı ve idrar debisi kavramları açıklanmıştır. Pulse oksimetre, end tidal karbondioksit gibi takibi sık gerçekleştirilen parametreler; nispeten daha detaylı ele alınmaya ve klinik pratikte önem arzedecek yönlerine değinilmeye çalışılmıştır.
4.Anestezi Teknikerliğinde Temel Farmakolojik Kavramlar: Farmakolojiye yönelik temel kavramlar izah edilmiştir. İlaçların isimlendirilmesi-Etken madde, ticari isim vb.-, tedavilerin isimlendirilmesi-Semptomatik, profilaktik vb.-lokal ve sistemik ilaç uygulama yolları, bu yolların birbirine zaman ve teknik olarak avantaj ve dezavantajları, absorbsiyon, dağılım, metabolizasyon ve eliminasyon kavramları, ilaç etkileşimleri ve ilaç hesaplamaları ele alınmıştır. Reseptör, agonist, antagonist, nörotransmitter vb. bilgi edinme sürecinde bilinmesi gereken temel kavramlar anlatılmıştır.
5.Genel Anesteziye Giriş ve Premedikasyon: Genel anestezinin dört temel komponenti detaylı olarak izah edilmiştir. Anestezi uygulamasındaki spesifik dönemler, bu dönemlerin birbiriyle farklılıkları ve komplikasyonlara yönelik önemleri tartışılmıştır. Premedikasyon kavramı tanımlanmış, premedikasyon uygulamasıyla ilgili tüm hedefler belirtilerek detaylı olarak bu hedeflerin nedenleri açıklanmıştır. Örneğin;’Refleks yanıtların önlenmesi amacıyla premedikasyon uygulanabilir’ şeklindeki ifadeler belirtilip geçilmemiş, nedenleriyle detaylandırılmıştır. Bu sayede ezberden uzak bir kalıcı öğrenme hedeflenmiştir. Benzodiazepinler grubuna dahil ilaçlar detaylı olarak tüm yönleriyle ele alınmıştır: Dolaşıma etkileri, solunuma etkileri, serebral etkileri, uygulanmaları, antidotları…
6.Genel Anestezi: Bu bölümde genel anestezikler detaylı olarak ele alınmaya başlanmıştır. İdeal bir anestezik maddenin özellikleri söylenmiş, bu ideal özelliğin yararları uzunca tartışılmıştır. Örneğin: ‘İdeal bir anestezik madde, analjezik etkiye sahip olmalıdır.’ ifadesi nedenleriyle açıklanmıştır.
7.İnhalasyon Anestezisi ve Gaz Anestezikler: Gaz anestezikler hangi yolla anestezik etki oluşturuyor, vücutta nasıl bir yolculuğa çıkıyor, kan:gaz çözünürlüğü, yağ:gaz çözünürlüğü, MAC kavramları akıcı bir dille izah edilmiştir. Takiben günümüzde kullanılan tüm inhalasyon anestezikleri, girişte açıklanan kavramlarla da ilişkilendirilmiş ve sistemlere yönelik etkileri teker teker tartışılmıştır. Difüzyon hipoksisi vb. inhalasyon anestezikleri ile ilgili önemli durumlar, klinik yaklaşımlarla da ilişkilendirilerek anlatılmıştır.
8.İntravenöz Anestezikler: İntravenöz anesteziklerin etki mekanizmaları, sistemlere etkileri, birbirlerine üstünlükleri ve dezavantajları, farklı hasta profillerinde tercih edilmeleri gibi ana nüanslar detaylı olarak ele alınmıştır. Öğrenmeyi kolaylaştırıcı tiyatral metinler kullanılarak, etkilerinin daha rahat akılda kalması hedeflenmiştir. Örneğin;
Ketamin’in sistemik etkilerinin aklımızda kalması açısından ufak bir oyun kurgulayalım. Çilekli pastayı çok seven ve önünde çilekli pasta yenen bir çocuğun tepkileri, Ketamin’in sistemik etkilerini karşılayacaktır. Çocuk çilekli pastayı gördüğünde büyük bir heyecana kapılır. Kalbi hızlanır, tansiyonu yükselir. Çocuk çilekli pastayı gördüğünde onu yediğini hayal eder, vermezlerse kabuslar görmeye başlar. (Halüsinasyon etkisi) Çocuk bu pastayı yediğinde rahatlar (Sedasyon), ağrısı sızısı kalmaz (Analjezi), pastaya öyle bir gömülür ki etrafta o an ne oldu bitti bilmez. (Amnezi) Çocuk pastayı gördüğünde ağzı sulanır. (Siyalog etki) Çocuk pastayı yediğinde rahat bir nefes alır. (Bronşial dilatasyon etkisi)
9.Narkotik Analjezikler: Klinik pratikte kullanılan tüm narkotik ağrı kesici ilaçlar; etki mekanizmaları, etki ettikleri reseptörler, bu reseptörlerin etkilenimi sonucunda hastada ortaya çıkan etkileri, hazırlanmaları, doz bilgileri, anestezinin hangi döneminde daha yararlı oldukları, yan etkileri gibi farklı başlıklarla detaylı olarak açıklanmıştır. Örneğin sadece Fentanil için, 4 sayfalık detaylı bir anlatım mevcuttur: Nedir, etki mekanizması, genel anesteziye katkısı, sistemlere ayrı ayrı etkileri, uygulanması, hazırlanması şeklinde…
10.Kas Gevşeticiler: Kas gevşetici ilaçlar pratikteki kullanım nedenleri, etki mekanizmaları, tipleri, vücutta yıkılmaları, sistemlere etkileri yönünden detaylı olarak ele alınmıştır.
11.Anestezi Uygulamasında Ek İlaç Grupları: Anestezi uygulamasında neden ek ilaç gruplarına ihtiyaç duyulduğu özetlenmiştir. Takiben histamin reseptör blokerleri, gastrointestinal prokinetikler, serotonin antagonistleri, kortikosteroidler, nonsteroid antiinflamatuarlar, parasetamol, diüretikler, bronkodilatörler teker teker geniş şekilde ele alınmıştır. Açıklanan tüm ilaçların, klinik pratikte akla gelen ilk ticari isimleri de mutlaka belirtilmiştir. Örneğin metilprednisolon, Prednol olarak da belirtilmiştir. İlaç gruplarının farklı yararlanım noktalarına da değinilmiştir. Örneğin, bronşları genişleten bir X ilacının aynı zamanda farklı bir mekanizmayla nasıl ayılma sürecini hızlandırdığı gibi ek bilgiler de anlaşılır halde sunulmuştur.
12.Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi: Sinir sistemi fizyolojisine yönelik temel bilgilerle başlayan, sempatik ve parasempatik sinir sistemi etkilenimlerinin izah edilmesiyle devam eden bir bölümdür. Takiben bu amaca yönelik kullanılan ilaçların isimlendirilmeleri, temel mantığıyla anlatılmıştır: Sempatomimetik nedir, parasempatolitik nedir gibi… Önemli reseptörler açıklanmış, bunların etkilenimleri detaylandırılmıştır. Örneğin atropin, antikolinerjik bir ilaçtır; bunun anlamı nedir? Bu sayede, ilaçlar izah edilmeye başlanmadan evvel bir temel edinme hedefi konmuştur. Takiben klinik pratikteki en sık kullanılan otonom sinir sistemine etkili ilaçlar anlatılmıştır. Adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, metoprolol vb. Bu bölümde ayrıca atropin ve neostigmin isimli ilaçlar da detaylı olarak ele alınmıştır. Antiaritmik ilaçların sınıflandırılması ve bu sınıfların özellikleri, anlaşılır bir şekilde sunulmuştur.
13.Hava Yolu Yönetimi ve Araçları: Hava yolu anatomisi, hava yolu açıklığını sağlamaya yönelik manevralar, hava yolu açıklığını sağlayan araçlar ve yöntemler detaylı olarak anlatılmıştır. Anestezi uygulamasında büyük yer kaplayan endotrakeal entübasyon uygulaması, tüm yönleriyle ele alınmış ve yaklaşık 10 sayfalık bir kısımda, başlıklara ayrılarak detaylı tartışılmıştır: Nedir, hazırlığı nasıl gerçekleştirilir, nasıl yapılır, nasıl kolay hale gelebilir, nasıl kontrol edilir, hangi sorunlara yol açabilir vb.
14.Sıvı-Elektrolit Dengesi: Bu bölümde sıvı tedavisi, hemodinamik stabilizasyon, elektrolit dengesizliklerine yaklaşım gibi temel hususlarda alt yapıyı sağlayacak önemli bilgiler paylaşılmıştır. Bazı ana başlıklar: Sıvı dengesi nedir, vücut sıvı kompartmanları, anestezi ve sıvı dengesi, hücre dışı sıvı hacmini düzenleyen mekanizmalar, sıvı hareketi, sıvı hareketinin anestezi pratiğiyle ilişkisi, vücutta sıvı fazlalığı, vücutta sıvı azlığı, elektrolitler, elektrolit dengesi… Normal şartlarda karmaşık bir konu olan sıvı-elektrolit dengesi, ezberden uzak ve bazı ana mantıklar öne sürülerek oldukça kolay ve eğlenceli bir hale sokulmuştur.
15.Asit-Baz Dengesi ve Kan Gazları: Bazı temel bilgi ve tekniklerle, madde madde giderek anlaşılır bir anlatım sunulmaya çalışılmıştır. Edinilen bilgiler, kan gazı yorumlama kısmında pratik ortamla ilişkilendirilmiş, bilgilerin teorikte kalması engellenmeye çalışılmıştır. Ayrıca asidoz, alkaloz gibi kavramlar iyice açılmış; sistemik etkileri hasta yönünden detaylı olarak ele alınmıştır.
16.Perioperatif Sıvılar ve Sıvı Tedavisi: Bölüm şu ifadelerle başlamaktadır: ‘Anestezi pratiğinde doğru sıvıların tercih edilmesi ve bu sıvıların yeterli miktarlarda replase edilmesi oldukça önemlidir. Sıvı-elektrolit dengesi ve asit-baz dengesi ile ilgili kısımlar, burada incelenecek mekanizmaların temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, bahsedilen iki kısımdaki bilgilerinizi iyice oturttuktan sonra bu konuyu okumaya başlamanız oldukça faydalı olacaktır. Aksi halde, bazı mekanizmaların kavranması güçleşecektir.’ Bu bölümde cevap aranan temel sorular şunlardır: Sıvı açığının giderilmesinde, hangi tip solüsyonlar kullanılmaktadır ? Bu solüsyonların, kendi içlerinde ne gibi farklılıkları mevcuttur ? İçlerindeki elektrolit dağılımı, tedaviyi nasıl şekillendirmektedir ? Bu solüsyonlar hangi durumlarda, hangi hacimlerde uygulanabilmektedir ? İdeal bir sıvı tedavisinin ölçütleri nelerdir ?
17.Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu: Kan nedir, görevleri nelerdir, kanın yapısı, kandaki hücreler ve kan grupları, bunların nasıl tayin edildiği öncelikle izah edilmiştir. Takiben hangi durumlarda transfüzyon yapılır, kan ürünleri nelerdir ve olası komplikasyonlar nelerdir sorularına yanıtlar verilmiştir.
18.Solunum Gazları: Bu bölümde solunum gazları ve solunuma dair bazı temel kavramlar açıklanmıştır. Bunlardan bazıları; solunum sisteminin işleyişi, oksijenin vücutta taşınması, parsiyel oksijen basıncı, oksihemoglobin disosiyasyon eğrisi, hipoksi, hipoksi tipleri, anoksi, oksijen tedavisinde temel ilkeler, karbondioksit…
19.Genel Solunum Fizyolojisi ve Temel Kavramlar: Solunumun düzenlenmesi, solunumun fonksiyonel anatomi ve fizyolojisi, solunumda temel kavramlar (Sürfaktan, kompliyans, elastik direnç, hava yolu direnci vb.), ventilasyon, perfüzyon, v/p oranı,ölü boşluk, şant, akciğer volümleri, akciğer kapasiteleri…Bu bölümde solunum sistemi fizyolojisinden yola çıkarak, esasında komplikasyonların yönetimine dair de bir temel edinilmesi hedeflenmiştir. Örneğin şu ifadeler, satırlarca detaylı şekilde tartışılmıştır: Hastaya uygulanan ilaçlar, solunumu baskılar. Hasta spontan solunumunu sürdüremez. Fonksiyonel rezidüel kapasitenin azalması, akciğerlerin sönmesine neden olur. Fonksiyonel rezidüel kapasitenin azalması, oksijen depolarını azaltır ve hipoksiyi kolaylaştırır. Bu ifadelerin mekanizması, oluşan sorunların çözümü gibi teknik konular; ciddi düzeyde ve anlaşılır halde ele alınmıştır. Bölümün en son kısmında gerekli temel edinildikten sonra, anestezide ventilatörün ayarlanmasına yönelik teknik bilgiler açıklanmıştır: Tidal volüm, frekans, dakika volümü, peep, inspirasyon/ekspirasyon oranı, tepe hava yolu basıncı, plato basıncı, ortalama hava yolu basıncı vb.
20.Anestezinin Sonlandırılması ve Ekstübasyon: Ayılma evresinin yönetimi, işlem adımları, önemli ilaçlar, solunumun doğru şekilde sistemleri etkilemeden uyarılması, yüzeyel ekstübasyon, derin ekstübasyon, neostigmin-sugammadeks karşılaştırması, ıkınma tarzı kuvvetli efor vb. faktörler detaylı olarak tartışılmıştır.
21.Anestezide Hasta Pozisyonları ve Sistemik Etkileri: Pozisyonların sistemik etkileri, bu etkilerin yönetilmesi ve hastanın komplikasyonlardan korunması açıklanmıştır.
22.Lokal Anestezikler ve Santral Sinir Blokları: Lokal anestezikler, yapıları, çeşitleri, etkileri, kontrendikasyonları, toksisiteleri, başlıca lokal anestezikler, spinal anestezi,spinal anestezinin oluşum mekanizması, spinal iğneler, sistemik etkiler, hipotansiyonla mücadele, hipotansiyonun ayrıntılı olarak nedenleri, total spinal blok, vazovagal refleks, bulantı ve kusma, postspinal baş ağrısı, epidural anestezi, kombine anestezi, kaudal blok konuları açıklanmıştır.
23.Anestezi Uygulamasında Komplikasyonlara ve Ek Problemlere Yaklaşım: Hemodinamik problemler (Taşikardi, bradikardi, hipotansiyon, hipertansiyon), spazmodik tablolar (Laringospazm, bronkospazm), solunum problemleri, postoperatif ağrı, postoperatif bulantı ve kusma, regürjitasyon, termoregülasyon, emboli, alerjik reaksiyonlar, yanlışlıkla arter içi enjeksiyon, malign hipertermi, idrar çıkışı problemleri, anestezi sırasında farkındalık…
24.Pediatrik Anestezi
25.Obstetrik ve Nonobstetrik Anestezi
26.Kardiyopulmoner Resusitasyon
27.Kolay Anlatımlı Özet İlaç Rehberi

28.Standart Bir Anestezi Uygulaması İçin Hazırlık Aşamaları: Kalibrasyon, kalibrasyon sorunları, hava yolu malzemeleri, medikal hazırlık, farmakolojik hazırlık…
29.Önemli İlaç Dilüasyonları: Ultiva, Penthotal, Perlinganit, Efedrin, Atropin, Dolantin, Contramal, Morfin, Fentanil, ilaçların etiketlenmesi…
30.Sıkça Sorulan Sorular: Anestezi cihazını hangi sıklıkla kalibre etmek gerekiyor? APL valf nedir, açmak ve kapamak ne demektir? Oksijen flush düğmesi hangi durumlarda kullanılır, hangi durumlarda kullanılmaz? Bakteri filtreleri ne işe yarar, hangi kısma takılmalıdır? Kaçak testindeki sık sorunlar ve çözümleri nelerdir? Bir hasta derin anestezi altında mı, yoksa tam olarak uyanıkken mi ekstübe edilmelidir? Kalp hastalarında sugammadeks mi, neostigmin mi? Mavi kodda neler yapılmalıdır? Ketamin uygulanmış bir hastaya nasıl yaklaşılmalıdır? KBB hastaları nasıl uyandırılmalıdır? Propofol sulandırılabilir mi? Aminofilin derlenmeyi hızlandırır mı? Her hastaya Prednol yapılmalı mıdır? Damar yolunda başarısız olmamak için nelere dikkat edilmelidir? Ayılma odasında bulantı ve kusması geçmeyen hastaya neler yapabiliriz? Sezaryende hastalar neden aniden kusar? 3-10 mg/kg, hangisine uyalım? Atropin, neostigmin; ayrı ayrı mı, birleşik mi yapalım? Ağrı kesiciler, hastanın neresinin ağrıdığını nerden biliyor? İndüksiyonda havalandırırken, hasta neden hıçkırıyor?
31.Önemli Tablo ve Skalalar: Glasgow koma skalası, modifiye aldrete skor sistemi, APGAR skorlaması, ameliyathanede yaygın kullanılan ifadeler ve İngilizce-Arapça karşılıkları.

Anestezi Eğitiminin Anahtarı’nı http://www.ankaranobel.com internet sitesinden veya farklı alternatif sitelerden isteyebilirsiniz. Ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir mağazalarından bizzat giderek de edinebilirsiniz.

Mağaza bilgileri aşağıdaki gibidir:

MERKEZ: ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ
Adres: Sağlık Mah. Sağlık Sok. No:17/D SIHHİYE / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: 0312 434 1087 – 434 0517
E-posta: info@ankaranobel.com

ŞUBE: İSTANBUL NOBEL KİTABEVİ
Adres: Rasim Paşa Mah. Rıhtım Cad. Derya İş Mrk. No:28/18 KADIKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0 535 629 23 63
E-posta: info@istanbulnobel.com

ŞUBE: İZMİR NOBEL TIP KİTABEVLERİ
Adres: Kazım Dirik Mah. 186/1 Sok. No:3D BORNOVA / İZMİR / TÜRKİYE
Tel: 0 232 343 10 50 – 0 232 343 60 20
E-posta: info@izmirnobel.com

ŞUBE: KRC BAŞKENT TIP KİTABEVİ
Adres: Adnan Saygun Cad. Rauf Önay İşhanı No:4/1-2 SIHHİYE / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: 0312 432 05 18
E-posta: info@krcbaskent.com